top of page

Privacy voorwaarden

Plakbandknaller.nl wil iedereen bedanken voor een bezoek aan onze site en voor jouw interesse in ons bedrijf, onze dienstverlening of onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site en tijdens het mogelijk daaruit voortvloeiende verwerkingsproces te beschermen. Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

 

Wie zijn wij?

Plakbandknaller.nl is gevestigd aan de Neonweg 195, 1362 AG te Almere, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32169893.

 

Privacy algemeen

Plakbandknaller.nl zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het gebruik van de site verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

 

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

  • Bezoekers van onze site

Over het algemeen kan onze site bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere sites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de site. Plakbandknaller.nl verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de site, zoals duur van het bezoek, domein, browser type, de door jou bezochte pagina’s en jouw IP-adres. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de site en om de site en het gebruik ervan te verbeteren.

Met deze gegevens kunnen wij jou niet identificeren. Jouw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van jouw acces provider of jouw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt de Plakbandknaller.nl slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Plakbandknaller.nl gebruikt de vrijwillig door jou, via de site of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren over de uitvoering van onze dienstverlening en overige activiteiten en jou te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en specifieke plakbandknaller.nl publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die je op de website of nadien in een mailwisseling hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen aan jouw wensen. Je kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

 

  • Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Plakbandknaller.nl verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wij verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Plakbandknaller.nl kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van Plakbandknaller.nl ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overige werkmaatschappijen van Plakbandknaller.nl, aan sollicitanten/ kandidaten, zakenpartners, aanbestedende partijen en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens Plakbandknaller.nl diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Plakbandknaller.nl hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. Plakbandknaller.nl heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die Plakbandknaller hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klant relatie.

 

Cookies

Om te kunnen verzekeren dat onze site goed kan worden bestuurd en om verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Plakbandknaller.nl gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

  • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering.

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je graag naar de informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of tablet voor het instellen van jouw cookie voorkeuren.

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een site gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 

  • Google Analytics

De Plakbandknaller.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Plabandknaller.nl. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Plakbandknaller.nl krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IP adres maskeren.

 

Beveiliging

Plakbandknaller.nl doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Plakbandknaller.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Plakbandknaller.nl met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Wij garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor je ze met Plakbandknaller.nl hebt gedeeld.

 

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens.

Je kunt daartoe contact opnemen met Plakbandknaller.nl via onderstaand contactadres. Indien je van mening bent dat Plakbandknaller.nl met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Plakbandknaller.nl kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Plakbandknaller.nl. Deze versie is opgesteld in december 2020.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Plakbandknaller.nl dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

Plakbandknaller.nl

Neonweg 195

1362 AG Almere

+31 36 7857989

Info@plakbandknaller.nl

bottom of page