Welkom bij de Plakbandknaller!

VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN                                                                                   

 

1.            De verkoop-en leveringsvooraarwaarden van de PLAKBANDKNALLER zijn van                                                                       

            toepassing op alle door ons aangegane overeenkomsten.           

1.1          Identiteit van de ondernemer: Touwslager Adhesive Solutions

kvk nummer: 32169893                                                                                                 

2.            Het risico van de door ons verkochte en geleverder goederen liggen vanaf het                                                                        

            moment van de overeenkomst bij de kopendepartij.                                                                       

                                                                                   

3.1            Alle geleverde goederen blijven eigendom van PLAKBANDKNALLER tot dat er                                                                        

            aan alle financiele verplichtingen volleding is voldaan, BW 3.92, lid 2                                                                       

3.2            Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag hij deze                                                                       

            zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen,                                                                        

            behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht                                                                       

            zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een                                                                       

            pandrecht op de vordering die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op                                                                       

            zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.                                                                       

3.3            De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd                                                                       

            met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te                                                                       

            bewaren.                                                                       

3.4            De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn                                                                       

            geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in                                                                       

            gebreke is met d enakoming van zijn betalingsverplichtingen of                                                                        

            betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de                                                                       

            verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen                                                                       

            ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.                                                                       

3.5            Voorgenoemde onder 3.1 t/m 3.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de                                                                       

            aan de verkoper toekomende rechten onverlet.                                                                       

                                                                                   

4.            Klachten met betrekking tot een door ons verkocht en geleverd product en/of                                                                       

            dienst dienen binnen 8 dagen na ontvangst door de koper schriftelijk te                                                                       

            geschieden. Na die termijn kan de koper geen aanspraken meer tegen ons                                                                       

            uit dien hoofde doen gelden.                                                                       

                                                                                   

5.            Door het enkele feit van niet, niet-volledige of tijdelijke betaling is de debiteur,                                                                       

            in gebreke en wordt een rente berekend van 2% per maand;voorts komen alle                                                                       

            kosten, op de inning vallend, te weten de gerechtelijke en buitengerechtelijke                                                                       

            kosten waaronder het honorarium van onze advocaat, voor rekening van de                                                                       

            debiteur. Als tijdstip van betaling geldt de datum waarop het factuurbedrag op                                                                        

            onze bankrekening wordt bijgeschreven c.q. de datum van kontante betaling.                                                                       

                                                                                   

6.            De Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden blijven op de levering van                                                                       

            kracht, ongeacht iedere andersluidend beding van de koper dat niet uitdrukkelijk                                                                       

            en gespecificeerd een afwijking van een van onze voorwaarden inhoudt. Aan een                                                                        

            enkele verwijzing naar de algemene inkoopwaarden kunnen geen rechten                                                                        

            worden ontleend.